Otisk

Informace podle § 5 TMG

WS-Wärmeprozesstechnik GmbH
Dornierstrasse 14
71272 Renningen

Obchodní rejstřík: HRB 251556
Rejstříkový soud: Místní soud ve Stuttgartu

Zastoupená:
Dr.-Ing. Joachim G. Wünning
Dr. Martin Schönfelder

Kontakt

Telefon: +49 7159 1632 0
Fax: +49 7159 2738
E-mail: ws@flox.com

DIČ PRO DPH

Identifikační číslo pro daň z obratu podle § 27a zákona o dani z obratu:
DE811173066

Redakční odpovědnost

Dr. Martin Schönfelder

Řešení sporů v EU

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Naši e-mailovou adresu najdete v tiráži výše.

Řešení spotřebitelských sporů/Univerzální rozhodčí komise

Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí.

Zásady ochrany osobních údajů

1. přehled ochrany údajů

Obecné poznámky

Následující upozornění poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte tyto webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, na jejichž základě vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedených pod tímto textem.

Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje provozovatele webových stránek najdete v části "Informace o správci údajů" v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když nám je poskytnete. Může jít například o údaje zadané do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tyto webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?

Část údajů je shromažďována za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká máte práva týkající se vašich údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete jej kdykoli do budoucna odvolat. Za určitých okolností máte také právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

V souvislosti s tímto a dalšími dotazy týkajícími se ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě těchto webových stránek může být statisticky analyzováno vaše chování při surfování. K tomu slouží především tzv. analytické programy.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujícím prohlášení o ochraně údajů.

2. hosting

RAIDBOXY

Naše webové stránky hostujeme u společnosti RAIDBOXES. Poskytovatelem je společnost RAIDBOXES GmbH, Hafenstr. 32, 48151 Münster (dále jen RAIDBOXES). Když navštívíte naše webové stránky, RAIDBOXES shromažďuje různé soubory protokolu včetně vašich IP adres.

Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů RAIDBOXES: https://raidboxes.io/datenschutzerklaerung/.

Používání RAIDBOXŮ vychází z čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Máme oprávněný zájem na co nejspolehlivější prezentaci našich webových stránek. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. pro snímání otisků zařízení), jak je definováno v TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Zpracování úloh

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že poskytovatel zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

3 Obecné poznámky a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to dělá.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému subjektu

Správcem údajů pro tyto webové stránky je:

Dr.-Ing. Joachim G. Wünning
Dr. Martin Schönfelder
WS-Wärmeprozesstechnik GmbH
Dornierstrasse 14
71272 Renningen

Telefon: +49 7159 1632 0
E-mail: ws@flox.com

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Doba skladování

Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedena konkrétnější doba uložení, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud nezmizí účel jejich zpracování. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nemáme jiné právně přípustné důvody pro uchovávání vašich osobních údajů (např. doby uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); v druhém případě budou údaje vymazány poté, co tyto důvody pominou.

Obecné informace o právním základu zpracování údajů na těchto webových stránkách

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. a DSGVO, pokud jsou zpracovávány zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 odst. 1 DSGVO. V případě výslovného souhlasu s předáním osobních údajů do třetích zemí se zpracování údajů provádí také na základě čl. 49 odst. 1 písm. a DSGVO. Pokud jste souhlasili s ukládáním souborů cookie nebo s přístupem k informacím ve vašem koncovém zařízení (např. prostřednictvím otisků prstů zařízení), zpracování údajů se navíc provádí na základě § 25 odst. 1 TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud jsou vaše údaje potřebné k plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Dále, pokud jsou vaše údaje potřebné pro splnění zákonné povinnosti, zpracováváme je na základě čl. 6 odst. 1 písm. c DSGVO. Kromě toho může být zpracování údajů prováděno na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Informace o příslušném právním základu v každém jednotlivém případě jsou uvedeny v následujících odstavcích tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V naší společnosti jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

Dr. Martin Schönfelder

Telefon: +49 7159 1632 0
E-mail: ws@flox.com

Poznámka k předávání údajů do USA a dalších třetích zemí

Mimo jiné používáme nástroje od společností se sídlem v USA nebo jiných třetích zemích, které nejsou zabezpečeny podle zákona o ochraně osobních údajů. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje přeneseny do těchto třetích zemí a tam zpracovány. Rádi bychom upozornili, že v těchto zemích nelze zaručit úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU. Například americké společnosti jsou povinny předávat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu jako subjekt údajů mohli podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že orgány USA (např. zpravodajské služby) zpracovávají, vyhodnocují a trvale ukládají vaše údaje umístěné na serverech USA za účelem sledování. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímému marketingu (čl. 21 GDPR).

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZALOŽENO NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E NEBO F DSGVO, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE ZPRACOVÁVAT, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ NESLOUŽÍ K UPLATNĚNÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, PRO ÚČELY TAKOVÉHO MARKETINGU; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD JE S TAKOVÝM PŘÍMÝM MARKETINGEM SPOJENO. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NÁSLEDNĚ POUŽÍVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 DSGVO).

Právo na odvolání k příslušnému dozorovému úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo odvolat se k dozorovému úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právo na odvolání se nedotýká jiných správních nebo soudních opravných prostředků.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, abychom vám nebo třetí straně předali údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, bude to provedeno pouze v případě, že to bude technicky možné.

Informace, výmaz a oprava

V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a případně právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. Za tímto účelem a v případě dalších dotazů týkajících se osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

  • Pokud zpochybňujete správnost námi uložených osobních údajů, obvykle potřebujeme čas na jejich ověření. Po dobu ověřování máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů.
  • Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/dochází protiprávně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
  • Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k uplatnění, obhajobě nebo vymáhání právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich vymazání.
  • Pokud jste podali námitku podle čl. 21 odst. 1 DSGVO, musí být provedeno porovnání vašich a našich zájmů. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používají tyto stránky šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám předáváte, číst třetí strany.

Námitka proti reklamním e-mailům

Používání kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti otisku k zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány, je tímto zakázáno. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například nevyžádaných e-mailů.

4. shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Soubory cookie

Naše internetové stránky používají tzv. "cookies". Soubory cookie jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné poškození vašeho koncového zařízení. Ukládají se buď dočasně po dobu trvání relace (soubory cookie relace), nebo trvale (trvalé soubory cookie) ve vašem koncovém zařízení. Soubory cookie relace se automaticky vymažou po skončení vaší návštěvy. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je sami neodstraníte nebo dokud je automaticky neodstraní váš webový prohlížeč.

V některých případech mohou být na vašem koncovém zařízení při vstupu na naše stránky uloženy také soubory cookie třetích stran (soubory cookie třetích stran). Ty nám nebo vám umožňují využívat určité služby společnosti třetí strany (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Mnohé soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nemohly fungovat (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné soubory cookie se používají k vyhodnocování chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provádění elektronické komunikace, k poskytování určitých funkcí, které jste si vyžádali (např. pro funkci nákupního košíku), nebo k optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie pro měření návštěvnosti webu) (nezbytné soubory cookie), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání nezbytných souborů cookie pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním souborů cookie a srovnatelných rozpoznávacích technologií, zpracování se provádí výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG); souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavování souborů cookie a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Pokud jsou soubory cookie používány společnostmi třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom informovat zvlášť v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a v případě potřeby si vyžádáme váš souhlas.

Souhlas s Usercentric

Tyto webové stránky používají technologii souhlasu společnosti Usercentrics k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie na vašem koncovém zařízení nebo s používáním určitých technologií a k doložení tohoto souhlasu způsobem, který je v souladu s ochranou údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Mnichov, Německo, webová stránka: https://usercentrics.com/de/ (dále jen "Usercentrics").

Při vstupu na naše webové stránky jsou společnosti Usercentrics předány následující osobní údaje:

  • Váš souhlas (souhlasy) nebo odvolání vašeho souhlasu (souhlasů).
  • Vaše IP adresa
  • Informace o vašem prohlížeči
  • Informace o vašem terminálu
  • Čas vaší návštěvy webových stránek

Společnost Usercentrics dále ukládá do vašeho prohlížeče soubor cookie, aby mohla přiřadit souhlasy, které jste jí udělili, nebo jejich odvolání. Takto shromážděné údaje se uchovávají, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, dokud sami nesmažete soubor cookie Usercentrics nebo dokud nezmizí účel jejich uložení. Povinné zákonné skladovací povinnosti zůstávají nedotčeny.

Usercentrics slouží k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním určitých technologií. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c DSGVO.

Zpracování úloh

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že poskytovatel zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, budou uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO), pokud jste o něj požádali; souhlas lze kdykoli odvolat.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování vašeho dotazu). Závazná právní ustanovení - zejména lhůty pro uchovávání - zůstávají nedotčena.

Žádost e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš dotaz včetně všech z něj vyplývajících osobních údajů (jméno, dotaz) uložen a zpracován za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nebudeme předávat bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, pokud vaše žádost souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytná pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO), pokud jste o něj požádali; souhlas lze kdykoli odvolat.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádostí o kontakt, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení - zejména zákonné lhůty pro uchovávání - zůstávají nedotčena.

5. sociální média

LinkedIn

Tyto webové stránky využívají prvky sítě LinkedIn. Poskytovatelem je společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Pokaždé, když je otevřena stránka tohoto webu obsahující prvky z LinkedIn, je navázáno spojení se servery LinkedIn. LinkedIn je informován o tom, že jste navštívili tyto webové stránky pomocí vaší IP adresy. Pokud kliknete na tlačítko LinkedIn "Doporučit" a jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, je možné, že LinkedIn spojí vaši návštěvu těchto webových stránek s vámi a vaším uživatelským účtem. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených dat ani o jejich použití společností LinkedIn.

Pokud byl získán souhlas, je výše uvedená služba využívána na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud nebyl získán souhlas, je používání služby založeno na našem oprávněném zájmu dosáhnout co největší viditelnosti v sociálních médiích.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING

Tyto webové stránky využívají prvky sítě XING. Poskytovatelem je společnost New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo.

Při každém přístupu na některou z našich stránek obsahujících prvky ze služby XING je navázáno spojení se servery XING. Pokud je nám známo, neukládáme žádné osobní údaje. Zejména se neukládají žádné IP adresy ani se nevyhodnocuje chování při používání.

Pokud byl získán souhlas, je výše uvedená služba využívána na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud nebyl získán souhlas, je používání služby založeno na našem oprávněném zájmu dosáhnout co největší viditelnosti v sociálních médiích.

Další informace o ochraně údajů a tlačítku XING Share najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti XING na adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Služba Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat chování návštěvníků webových stránek. Provozovatel webových stránek přitom získává různé údaje o používání, jako jsou zobrazení stránek, délka pobytu, používané operační systémy a původ uživatele. Tyto údaje jsou shrnuty do ID uživatele a přiřazeny příslušnému koncovému zařízení návštěvníka webových stránek.

Kromě toho nám služba Google Analytics umožňuje zaznamenávat mimo jiné pohyby myši a rolování a kliknutí. Služba Google Analytics navíc využívá různé přístupy k modelování, které doplňují shromážděné soubory dat, a při analýze dat využívá technologie strojového učení.

Služba Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookie nebo otisk zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Zásuvný modul prohlížeče

Shromažďování a zpracovávání vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další informace o tom, jak služba Google Analytics nakládá s údaji uživatelů, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování úloh

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek a při používání služby Google Analytics plně uplatňujeme přísné požadavky německých úřadů na ochranu osobních údajů.

LinkedIn Insight Tag

Tato webová stránka používá značku Insight od společnosti LinkedIn. Poskytovatelem této služby je společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Zpracování dat službou LinkedIn Insight Tag

Pomocí LinkedIn Insight Tag získáváme informace o návštěvnících našich webových stránek. Pokud je návštěvník webových stránek zaregistrován na LinkedIn, můžeme mimo jiné analyzovat klíčové profesní údaje (např. kariérní úroveň, velikost společnosti, zemi, lokalitu, odvětví a pracovní pozici) návštěvníků našich webových stránek a lépe tak přizpůsobit naše stránky příslušným cílovým skupinám. Dále můžeme pomocí LinkedIn Insight Tags měřit, zda návštěvníci našich webových stránek provedli nákup nebo jinou akci (měření konverzí). Měření konverze lze provádět i napříč zařízeními (např. z PC na tablet). LinkedIn Insight Tag také nabízí funkci retargetingu, která nám umožňuje zobrazovat návštěvníkům našich webových stránek cílenou reklamu mimo webové stránky, přičemž podle LinkedIn nedochází k identifikaci adresáta reklamy.

LinkedIn sám také shromažďuje takzvané soubory protokolu (URL, URL odkazu, IP adresu, vlastnosti zařízení a prohlížeče a čas přístupu). IP adresy jsou zkráceny nebo (pokud jsou používány k dosažení členů LinkedIn z různých zařízení) zaheslovány (pseudonymizovány). Přímé identifikátory členů LinkedIn jsou po sedmi dnech smazány společností LinkedIn. Zbývající pseudonymizované údaje jsou poté do 180 dnů vymazány.

Údaje shromážděné společností LinkedIn nemůžeme my jako provozovatel webových stránek přiřadit ke konkrétním osobám. LinkedIn bude shromážděné osobní údaje návštěvníků webových stránek ukládat na svých serverech v USA a používat je v rámci svých vlastních reklamních opatření. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Právní základ

Pokud byl získán souhlas, je výše uvedená služba využívána výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud nebyl získán souhlas, je použití této služby založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO; provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na účinných reklamních opatřeních včetně sociálních médií.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa a https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Námitka proti používání štítku LinkedIn Insight Tag

Proti analýze uživatelského chování a cílené reklamě ze strany LinkedIn můžete vznést námitku na následujícím odkazu: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Kromě toho mohou členové LinkedIn v nastavení svého účtu kontrolovat používání svých osobních údajů pro reklamní účely. Aby společnost LinkedIn nepropojila údaje shromážděné na našich webových stránkách s vaším účtem LinkedIn, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit ze svého účtu LinkedIn.

Zpracování úloh

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že poskytovatel zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

7. zásuvné moduly a nástroje

YouTube se zvýšenou ochranou dat

Tato webová stránka vkládá videa z YouTube. Provozovatelem stránek je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Službu YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany dat. Podle společnosti YouTube tento režim znamená, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících této webové stránky předtím, než se podívají na video. Zpřístupnění údajů partnerům YouTube však není nutně vyloučeno rozšířeným režimem ochrany údajů. YouTube tak naváže spojení se sítí Google DoubleClick - bez ohledu na to, zda video sledujete.

Jakmile na těchto webových stránkách spustíte video YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Server YouTube tak získá informaci o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube.

Kromě toho může YouTube po spuštění videa ukládat do vašeho koncového zařízení různé soubory cookie nebo používat srovnatelné technologie rozpoznávání (např. snímání otisků prstů zařízení). Tímto způsobem může YouTube získat informace o návštěvnících těchto webových stránek. Tyto informace slouží mimo jiné ke shromažďování statistik o videích, ke zlepšování uživatelského prostředí a k prevenci pokusů o podvod.

Po spuštění videa na YouTube mohou být případně spuštěny další operace zpracování údajů, které nemůžeme ovlivnit.

YouTube se používá v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o ochraně osobních údajů ve službě YouTube naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Webová písma Google

Tyto stránky používají pro jednotné zobrazení písem takzvaná webová písma poskytovaná společností Google. Při vyvolání stránky prohlížeč načte potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazily správně.

Za tímto účelem se musí prohlížeč, který používáte, připojit k serverům společnosti Google. Společnost Google tak může zjistit, že tyto webové stránky byly navštíveny prostřednictvím vaší IP adresy. Používání Google WebFonts je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na jednotné prezentaci písma na svých webových stránkách. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení), jak je definováno v TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, počítač použije standardní písmo.

Další informace o webových písmech Google najdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8. audio a videokonference

Zpracování dat

Jedním z nástrojů, které používáme ke komunikaci s našimi klienty, jsou online konference. Jednotlivé nástroje, které používáme, jsou uvedeny níže. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím videokonference nebo audiokonference přes internet, vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme my a poskytovatel příslušného konferenčního nástroje.

Konferenční nástroje shromažďují všechny údaje, které poskytnete/zadáte pro použití nástrojů (e-mailová adresa a/nebo telefonní číslo). Konferenční nástroje dále zpracovávají dobu trvání konference, začátek a konec (čas) účasti na konferenci, počet účastníků a další "kontextové informace" související s komunikačním procesem (metadata).

Poskytovatel nástroje dále zpracovává veškeré technické údaje, které jsou nezbytné pro zpracování online komunikace. Jedná se zejména o IP adresy, MAC adresy, ID zařízení, typ zařízení, typ a verzi operačního systému, verzi klienta, typ kamery, mikrofonu nebo reproduktoru a typ připojení.

Pokud je obsah v rámci nástroje sdílen, nahrán nebo jinak zpřístupněn, bude rovněž uložen na serverech poskytovatelů nástroje. Takovým obsahem jsou zejména nahrávky z cloudu, chatové/internetové zprávy, hlasové zprávy, nahrané fotografie a videa, soubory, tabule a další informace sdílené během používání služby.

Upozorňujeme, že nemáme plný vliv na postupy zpracování dat používaných nástrojů. Naše možnosti jsou do značné míry určeny firemní politikou příslušného poskytovatele. Další informace o zpracování údajů konferenčními nástroji naleznete v prohlášeních o ochraně údajů příslušných použitých nástrojů, které uvádíme pod tímto textem.

Účel a právní základ

Konferenční nástroje slouží ke komunikaci s potenciálními nebo stávajícími smluvními partnery nebo k nabízení určitých služeb našim zákazníkům (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO). Použití nástrojů dále slouží k obecnému zjednodušení a urychlení komunikace s námi nebo naší společností (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO). Pokud byl souhlas vyžádán, jsou příslušné nástroje používány na základě tohoto souhlasu; souhlas lze kdykoli odvolat s účinkem do budoucna.

Doba skladování

Údaje shromážděné přímo námi prostřednictvím video a konferenčních nástrojů jsou z našich systémů vymazány, jakmile nás o jejich vymazání požádáte, odvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo pomine účel jejich uložení. Uložené soubory cookie zůstávají v koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Povinné zákonné lhůty pro uchovávání zůstávají nedotčeny.

Nemáme žádný vliv na dobu uložení vašich údajů, které si provozovatelé konferenčních nástrojů ukládají pro své vlastní účely. Podrobné informace získáte přímo od provozovatelů konferenčních nástrojů.

Použité konferenční nástroje

Používáme následující konferenční nástroje:

Microsoft Teams

Používáme Microsoft Teams. Poskytovatelem je společnost Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Podrobnosti o zpracování údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Zpracování úloh

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že poskytovatel zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

9. vlastní služby

Nakládání s údaji žadatelů

Nabízíme vám možnost podat nám žádost (např. e-mailem, poštou nebo prostřednictvím online formuláře). V následujícím textu vás informujeme o rozsahu, účelu a použití vašich osobních údajů shromážděných v rámci procesu podávání žádostí. Ujišťujeme vás, že shromažďování, zpracování a používání vašich údajů bude probíhat v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a všemi dalšími právními předpisy a že s vašimi údaji bude zacházeno přísně důvěrně.

Rozsah a účel shromažďování údajů

Pokud nám zašlete žádost o zaměstnání, zpracováváme vaše související osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje, dokumenty k žádosti, poznámky z pohovorů atd.) v rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí o vzniku pracovního poměru. Právním základem je § 26 BDSG podle německého práva (vznik pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO (vznik obecné smlouvy) a - pokud jste k tomu dali souhlas - čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Souhlas lze kdykoli odvolat. Vaše osobní údaje budou v rámci naší společnosti předány pouze osobám, které se podílejí na zpracování vaší žádosti.

V případě úspěšné žádosti budou vámi poskytnuté údaje uloženy v našich systémech zpracování údajů na základě § 26 BDSG a čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO za účelem realizace pracovního poměru.

Doba uchovávání údajů

Pokud vám nemůžeme nabídnout práci, odmítnete nabídku práce nebo stáhnete svou žádost, vyhrazujeme si právo uchovávat vámi poskytnuté údaje na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO) po dobu až 6 měsíců od ukončení procesu podávání žádosti (odmítnutí nebo stažení žádosti). Poté budou data vymazána a fyzické dokumenty aplikace zničeny. Toto úložiště slouží zejména jako důkaz v případě soudního sporu. Pokud je zřejmé, že údaje budou vyžadovány i po uplynutí šestiměsíční lhůty (např. z důvodu hrozícího nebo probíhajícího soudního sporu), budou údaje vymazány až poté, co pomine důvod jejich dalšího uchovávání.

K delšímu uložení může dojít také v případě, že jste k tomu dali souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO) nebo pokud vymazání brání zákonné povinnosti uložení.

Přijetí do skupiny uchazečů

Pokud vám nabídku práce neučiníme, je možné, že vás zařadíme do seznamu uchazečů. V případě zařazení do výběrového řízení budou všechny dokumenty a údaje z přihlášky přeneseny do fondu uchazečů, abychom vás mohli kontaktovat v případě vhodných volných míst.

Zařazení do skupiny žadatelů je založeno výhradně na vašem výslovném souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Udělení souhlasu je dobrovolné a nesouvisí s aktuálním procesem podávání žádostí. Subjekt údajů může svůj souhlas kdykoli odvolat. V takovém případě budou údaje ze souboru žadatelů neodvolatelně vymazány, pokud neexistují zákonné důvody pro jejich uchování.

Údaje ze souboru žadatelů budou neodvolatelně vymazány nejpozději dva roky po udělení souhlasu.

Ochrana údajů Sociální média

Naše přítomnost na sociálních sítích

Zpracování dat sociálními sítěmi

Spravujeme veřejně přístupné profily na sociálních sítích. Níže najdete podrobné informace o sociálních sítích, které používáme.

Sociální sítě, jako je Facebook, Twitter atd., mohou obvykle komplexně analyzovat vaše uživatelské chování při návštěvě jejich webových stránek nebo webových stránek s integrovaným obsahem sociálních médií (např. tlačítka "To se mi líbí" nebo reklamní bannery). Návštěvou našich prezentací na sociálních sítích se spouští řada operací zpracování, které jsou relevantní pro ochranu údajů. Podrobněji:

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na sociálních sítích a navštívíte naši prezentaci na sociálních sítích, může provozovatel portálu sociálních sítí přiřadit tuto návštěvu k vašemu uživatelskému účtu. Vaše osobní údaje však mohou být za určitých okolností shromažďovány i v případě, že nejste přihlášeni nebo nemáte účet na příslušném portálu sociálních médií. V takovém případě probíhá shromažďování údajů například prostřednictvím souborů cookie, které se ukládají do vašeho koncového zařízení, nebo zaznamenáváním vaší IP adresy.

Pomocí takto shromážděných údajů mohou provozovatelé portálů sociálních médií vytvářet uživatelské profily, do kterých se ukládají vaše preference a zájmy. Tímto způsobem se vám může zobrazovat reklama založená na zájmech v rámci příslušné sociální sítě i mimo ni. Pokud máte účet na příslušné sociální síti, může se reklama založená na zájmech zobrazovat na všech zařízeních, na kterých jste nebo jste byli přihlášeni.

Upozorňujeme také, že nemůžeme sledovat všechny operace zpracování na portálech sociálních médií. V závislosti na poskytovateli proto mohou další postupy zpracování provádět provozovatelé portálů sociálních médií. Podrobnosti naleznete v podmínkách používání a ustanoveních o ochraně údajů příslušných portálů sociálních médií.

Právní základ

Naše přítomnost na sociálních sítích má zajistit co nejkomplexnější prezentaci na internetu. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Procesy analýzy iniciované sociálními sítěmi mohou být založeny na různých právních důvodech, které musí provozovatelé sociálních sítí uvést (např. souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO).

Odpovědná osoba a uplatnění práv

Pokud navštívíte některou z našich stránek sociálních médií (např. Facebook), jsme společně s provozovatelem platformy sociálních médií zodpovědní za operace zpracování údajů, které se během této návštěvy spustí. V zásadě můžete uplatnit svá práva (na informace, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů a stížnost) jak vůči nám, tak vůči provozovateli příslušného portálu sociálních médií (např. vůči Facebooku).

Vezměte prosím na vědomí, že navzdory společné odpovědnosti s provozovateli portálů sociálních médií nemáme plný vliv na operace zpracování údajů na portálech sociálních médií. Naše možnosti jsou do značné míry určeny firemní politikou příslušného poskytovatele.

Doba skladování

Údaje, které shromažďujeme přímo prostřednictvím sociálních médií, budou z našich systémů vymazány, jakmile nás o jejich vymazání požádáte, odvoláte svůj souhlas s jejich ukládáním nebo pomine účel jejich ukládání. Uložené soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Závazná právní ustanovení - zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčena.

Nemáme žádný vliv na dobu uložení vašich údajů, které ukládají provozovatelé sociálních sítí pro své vlastní účely. Podrobné informace získáte přímo od provozovatelů sociálních sítí (např. v jejich zásadách ochrany osobních údajů, viz níže).

Sociální sítě v detailu

XING

Máme profil na XINGu. Poskytovatelem je společnost New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo. Podrobnosti o tom, jak se zpracovávají vaše osobní údaje, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

Máme profil na LinkedIn. Poskytovatelem je společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. LinkedIn používá reklamní soubory cookie.

Pokud chcete reklamní soubory cookie společnosti LinkedIn deaktivovat, použijte následující odkaz: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa a https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Podrobnosti o tom, jak nakládají s vašimi osobními údaji, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

Máme profil na YouTube. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Podrobnosti o tom, jak se zpracovávají vaše osobní údaje, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

E-mail o ochraně údajů
Pokud nás kontaktujete e-mailem, budeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze v případě, že existuje oprávněný zájem na zpracování (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO), pokud jste se zpracováním údajů souhlasili (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO), pokud je zpracování nezbytné pro zahájení, založení, obsah nebo změnu právního vztahu mezi vámi a námi (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO) nebo pokud zpracování povoluje jiná právní norma. Vaše osobní údaje u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování vaší žádosti). Závazná právní ustanovení - zejména lhůty pro uchovávání podle daňového a obchodního práva - zůstávají nedotčena. Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo vznést námitku, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Dále můžete požádat o opravu, výmaz a za určitých okolností i o omezení zpracování vašich osobních údajů. Podrobnosti naleznete v naší Zásady ochrany osobních údajů. Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese ws@flox.com.