Výzkumné projekty

Vždy o krok napřed.

Náš vědecký závazek dalece přesahuje pouhý další vývoj našich výrobků. Hýbou námi velká témata: energetická transformace, ekologické plyny a důsledná minimalizace znečišťujících látek. 

Díky desítkám let úzké spolupráce s renomovanými vědeckými institucemi a vynikajícím výsledkům dokončených výzkumných projektů se WS těší vynikající pověsti u všech zadavatelů projektů a poskytovatelů finančních prostředků na výzkum a je vyhledávaným poradcem při přípravě politických rozhodnutí. 

Probíhající výzkumné projekty
FlexHeat2Anneal
Cílem projektu je flexibilní využití vodíku jako paliva v linkách kontinuálního žíhání a linkách pro žárové lakování ocelových pásů za účelem snížení emisí CO2. Za tímto účelem bude v laboratoři zkoumáno využití vodíku ve stávajících systémech sálavých topných trubek a současně bude usilováno o vývoj a demonstraci inovativních, palivově flexibilních a energeticky účinných systémů sálavých trubek FLOX® (pro sálavé topné trubky PP) s nejnižšími emisemi NOx. Použití vodíku v zemním plynu by mělo být možné v rozmezí 0 až 100 obj.-% bez nutnosti ručního nastavení celého systému a konkrétního systému sálavých trubic. Cílem je dosáhnout současně vysoké stability procesu, energetické účinnosti a nejnižších emisí NOx, a to i přes flexibilní a časově proměnlivé použití obou paliv při spalování v zářiči.
 
Tento projekt tak na jedné straně přispívá k dekarbonizaci v oblasti zpracování oceli, ale na druhé straně také k přijetí nového paliva vodíku v průmyslu. Vyvinuté řešení by mělo být vhodné nejen pro nové sálavé trubicové systémy, ale pokud možno i pro dodatečné instalace, a umožnit tak krátkodobé rozšíření na trhu. Vyvinuté systémy sálavých trubek budou demonstrovány na kontinuální žíhací lince pro ocelové pásy. Za tímto účelem budou instalovány dva demonstrátory vyvinutého systému sálavých trubic. To zahrnuje nejen výměnu systémů, ale také úpravu přívodu plynu a rozsáhlé vybavení sálavých trubek a hořáků měřicí technikou pro vyhodnocení provozu pece, energetické účinnosti a emisí škodlivin. Na základě výsledků budou zkoumány účinky přechodu z fosilního zemního plynu na vodík u linek pro kontinuální žíhání a žárové zinkování a bude stanoven skutečný potenciál pro snížení emisí CO2.
 
 
Tématická stránka: FlexHeat2Anneal
ReOrgAl | BMWI

V rámci projektu BMWi "ReOrgAl" zkoumá společnost WS potenciál technologie FLOX® v souvislosti s využitím nízkovýhřevných paliv s kolísavým složením z tepelného předzpracování recyklovaného a organicky znečištěného hliníkového šrotu. Celkovým cílem projektu je zvýšení energetické účinnosti a účinnosti zdrojů a optimalizace procesů v recyklačních procesech v hliníkovém průmyslu.
Komplexní popis projektu s jeho cíli a metodikou naleznete na webových stránkách koordinátora projektu:


Odkaz na domovskou stránku projektu

FLOX®-2 | BMWI

Cílem výzkumného projektu "FLOX-2" je vyvinout nový typ spalovacího systému, který by umožňoval použití systému FLOX.®-Technologii lze použít i při teplotách nižších než 850 °C. To umožňuje flexibilně nahrazovat fosilní paliva chudými plyny, vedlejšími plyny nebo syntetickými ("zelenými") palivy v procesních spalovacích systémech, a tím výrazně snížit antropogenní emise CO2-emise. Vzhledem ke konstrukci nového systému může být také možné, že nejen tepelný NOx-ale také lze výrazně snížit tvorbu NO v palivu.
Další informace o projektu naleznete na webových stránkách našeho projektového partnera, Institutu pro stavbu průmyslových pecí a tepelnou techniku na Univerzitě RWTH Aachen:


Odkaz na domovskou stránku projektu

Hybridní tryskové potrubí | ZIM

Předmětem výzkumu v projektu "Hybrid Jet Tube" je testování hybridního ohřevu tepelně zpracovatelských zařízení. Hybridním se zde rozumí využití palivového plynu a elektrické energie. Elektrická energie pochází přednostně z obnovitelných zdrojů energie. Pokud je v elektrické síti přebytek elektřiny z obnovitelných zdrojů, je možné přejít z plynového vytápění na elektrické. Tímto způsobem lze vytápět systém neutrálně z hlediska emisí CO₂ a zabránit přetížení elektrické sítě.

 

Modifikované plamenné trubice byly instalovány do klasické plášťové trysky. Elektrická topná spirála byla šroubovitě umístěna na plamenné trubici. K vytápění plynem se používá keramický rekuperační hořák. V průběhu projektu se podařilo prokázat technickou proveditelnost hybridní tryskové trubice. Přípravy na průmyslové testování hybridního zářiče byly z velké části dokončeny. Závěrem lze říci, že použití hybridního tryskového potrubí lze již nyní využít k reakci na nestálé dodávky na trhu s energií. Z hlediska ceny a bilance CO₂ lze v každém případě zvolit výhodnější variantu vytápění.

 

Nahlásit

 

Domovská stránka projektu

Dokončené výzkumné projekty
2015 | MegaFLOX® (WS, IOB, BMWi, PTJ)

Rozšíření hranic použití technologie FLOX pro malé a velké výkony hořáků.

2014 | FLOX® Coal II

Webové stránky projektu: www.eu-projects.de

2013 | flex FLOX®

Podmínky bezplamenného spalování a zlepšení účinnosti jedno- a vícehořákových pecí FLOX v závislosti na změnách složení paliva a okysličovadla

Informace o projektu

2013 | Cerexpro

Keramické výměníky tepla se zlepšenými vlastnostmi materiálu, CEREXPRO

www.cerexpro.org

2011 | OxyCoal-AC

Vývoj procesu spalování uhlí bez emisí CO2 pro výrobu energie

Webové stránky projektu

2011 | HT Life

Postup hodnocení životnosti korozně, tepelně a mechanicky namáhaných součástí do 1200 °C

Informační list (pdf)

2009 | MEEC

Dynamické chování vícehořákového spalovacího systému s nadměrnou entalpií (MEEC) pro průmyslové procesní pece

2008 | KeepHight

Inženýrská keramika pro úsporu energie v termoprocesních zařízeních s vysoce intenzivní cirkulací plynu při vyšších teplotách

2007 | Sklo FLOX®

Úspora energie a snížení emisí znečišťujících látek u sklářských tavicích pecí s rekuperačním předehřevem vzduchu.

2006 | BioPro

Nová technologie hořáků pro nízkoprocentní biopaliva k dodávce čisté energie pro procesy v biorafineriích.

2004 | NGT

Partneři projektu: GWI, Uni Bochum, RWTH Aachen, IST, DLR, Ansaldo, WS, Uni Delft, DGT, Snecma, Alstom (Siemens).
Doba trvání: 2001 - 2004
Financující instituce: EU

 

Vývoj hořáků FLOX® pro plynové turbíny.